Privacyverklaring
Dir/Active, gevestigd aan Bergweidedijk 2, 7418AD in Deventer , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. Wij hebben daartoe beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

 

Doeleinden en rechtsgronden van de gegevenswerking
Wij gebruiken persoonsgegevens om uw vragen te verwerken of om u toegang te geven tot bepaalde informatie. Door ons hiervoor toestemming te verlenen kunnen wij efficiënter reageren op uw verzoeken, u gerichter informeren over nieuwe productaanbiedingen of u uitnodigen voor bijeenkomsten en online vragenlijsten, zo lang u niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken ter nakoming van een op ons rustende wettelijke verplichting, voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website, om onze website te analyseren en/of te verbeteren, en/of om onze communicatie, producten en diensten te verbeteren. Door gebruik te maken van een contactformulier geeft u ons toestemming om u te benaderen met commerciële informatie.

Indien uw organisatie klant is van ons, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit onze contractuele relatie of op grond van de wet. Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens niet zullen worden verstrekt aan derden, behalve op grond van de wet, op uw verzoek, of aan verwerkers die in opdracht van ons bepaalde werkzaamheden verrichten. Wij slaan nooit betalingsgegevens op openbare servers op.

 

Welke gegevens worden verwerkt
dir/Active verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierna vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – voor- en achternaam – aanhef – adresgegevens -telefoonnummer – emailadres – overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – locatiegegevens -bankrekeningnummer.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, de gebruikte internetbrowser of het gebruikte besturingssysteem, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht op de website, het tijdstip van opvraging, de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt en de pagina’s die worden bezocht, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij verzamelen geen bijzonder persoonsgegevens en gebruiken deze dan ook niet om op basis hiervan te segmenteren.


Bewaartermijnen
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, zich op een andere manier opgeeft, gebruik maakt van onze diensten, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons daarmee toestuurt, bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier, de inhoud van uw e-mail of de uitvoering van onze dienstverlening nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uitzondering hierop is de informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken na te komen.

Dir/Active hanteert de volgende bewaartermijnen. Klantgegevens: gedurende de looptijd van de overeenkomst of wij bewaren uw contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat u aangeeft deze te verwijderen. Debiteuren- en crediteurenadministratie: 7 jaar op basis van de Wet op de Rijksbelastingen. Marketingacties: wij bewaren uw contactgegevens of inschrijving voor bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek of nieuwsbrief in principe voor onbepaalde tijd totdat u aangeeft dat u hieraan niet meer wilt meedoen. Uitschrijven is eenvoudig. Persoonsgegevens worden tijdens het sollicitatieproces verzamelt en verwerkt conform de wetgeving. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van een sollicitant die niet bij ons in dienst is getreden, maximaal 1 jaar bewaard en vervolgens volledig verwijderd. Hebben wij de behoefte om gegevens langer te bewaren, dan zullen wij daarvoor toestemming vragen aan de sollicitant.

 

Cookies
Als u cookies niet zelf uitschakelt, en gebruik maakt van onze website, gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor het gebruik van cookies. dir/Active gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Links naar websites van derden
Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de activiteiten op de dir/Active-servers. Andere websites (inclusief degenen waarnaar actief gelinkt wordt vanaf deze website) voeren een eigen privacy beleid, dat niet door ons wordt uitgevoerd of gehandhaafd en waarop deze privacyverklaring derhalve niet van toepassing is. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

 

Informatieverzoeken, intrekking, inzage, correctie en recht van verzet
Uiteraard respecteren wij uw wens wanneer u geen toestemming geeft voor het verzamelen, registreren en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor genoemde doeleinden. U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten. Indien u geen e-mails wenst te ontvangen, kunt u in ontvangen e-mails (of nieuwsbrieven) op een link klikken om u automatisch af te melden.

Indien u meer informatie wilt over ons, onze producten, ons privacy beleid, een verzoek tot inzage, correctie, beperking van het verwerken, verwijdering of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt doen, of indien de link in de door u ontvangen e-mails (of nieuwsbrieven) niet werkt, neem dan schriftelijk contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn behandelen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens: dir/Active, Bergweidedijk 2, 7418AD Deventer, +31 13 513 44 31   info@diractive.nl

 

Wijzigingen en updates
dir/Active neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wijzigingen zullen via deze website beschikbaar worden gesteld. Wij kunnen u in een dergelijk geval niet voorzien van een individuele melding. U dient daarom zelf regelmatig te controleren of er eventuele wijzigingen of updates beschikbaar zijn.

 

Versie: 13 maart 2024.